คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
คณบดี
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
ลิงค์