คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
คณบดี
ผศ.ดร นลินี ทองประเสริฐ
ลิงค์