ลงทะเบียนเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษา ทุกคน Students Register นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั้งหมด

22 พ.ค. 64  ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 20 มิ.ย. 2564
22 พ.ค. 64  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
8 พ.ค. 64  ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันที่ 7 - 15 พ.ค. 64)
8 พ.ค. 64  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2/2
9 ต.ค. 63  ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ และข้อมูลศิษย์เก่า
30 มี.ค. 63  ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
10 ม.ค. 62  เปิดรับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย
5 พ.ย. 61  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11 พ.ค. 59 15:21:37  ประกาศ การส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 2/58 และ กศ.บป.3/58
1 ม.ย. 59 16:49:45  ประชาสัมพันธ์ การรายงานเวลาเรียนของนักศึกษา
19 ม.ค. 59 13:48:38  ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ในต่างประเทศ
8 ธ.ค. 58 10:48:54  เรียนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมเข้าอบรมและเข้ารับการสอบ TOEIC ลงชื่อด่วนภายใน 9 ธ.ค.(รับ 20 ท่านเท่านั้น)
4 ธ.ค. 58 16:35:20  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และการแข่งขันกีฬาประจำปี 2559
23 พ.ย. 58 16:00:07  การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 56 57 และ 58
13 พ.ย. 58 16:36:12  ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมลงชื่ออบรมเชิงวิชาการ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
25 ส.ค. 58 12:28:33  เรื่อง รายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา /การศึกษาดูงาน
18 ธ.ค. 63 09:58:39  การวางแผนภาษีและประเด็นปัญหารายจ่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
14 ส.ค. 61 12:48:48  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design
14 ส.ค. 61 12:01:16  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
23 พ.ค. 61 15:56:49  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล HUMAN PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER ขอเชิญเข้าอบอบรม
21 พ.ค. 61 13:55:59  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
21 พ.ค. 61 09:15:43  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Creating Digital Pathways for Teaching and Learning # 2 : The Workshop”
21 พ.ค. 61 09:01:04  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7
17 พ.ค. 61 15:11:34  หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 4
16 ส.ค. 61 08:30:21  เชิญชวนลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
15 ส.ค. 61 15:15:50  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
15 ส.ค. 61 15:11:15  การประชุมวิชาการระดับชาติ “มธส.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่องนวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม
15 มิ.ย. 61 09:04:26  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
15 พ.ค. 61 11:23:54  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
15 พ.ค. 61 11:16:04  ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 61 11:08:49  สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
15 พ.ค. 61 11:03:43  ขอเชิญส่งบทความวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
9 มิ.ย. 64 08:42:26  ด่วน ! รับเยอะ 30 อัตรา หลายสาขา ค่าตอบแทนสูง กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
18 พ.ค. 64 16:11:17  รับสมัครครูอัตราจ้าง
3 ก.ย. 61 08:36:05  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
21 ส.ค. 61 08:49:37  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
10 ก.ค. 61 11:03:29  บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จำกัด และกลุ่มบริษัทพันวา #รับสมัครพนักงานด่วน
11 ม.ย. 61 15:16:50  ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ตำแหน่งผู้ช่วยครู
30 มี.ค. 61 16:13:08  ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราธานี เดือน เมษายน 2561
6 ก.พ. 61 13:57:36  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมด