ลงทะเบียนเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษา ทุกคน Students Register นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั้งหมด

1 ธ.ค. 59  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
26 พ.ย. 59  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ""พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรมและ SME 4.0"
22 พ.ย. 59  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ
22 พ.ย. 59  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
21 พ.ย. 59  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรับสมัครบุคลากร
21 พ.ย. 59  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
16 พ.ย. 59  ตารางสอบปลายภาค 1/2559 ของนักศึกษาภาค ปกติ
14 พ.ย. 59  นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559
11 พ.ค. 59 15:21:37  ประกาศ การส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 2/58 และ กศ.บป.3/58
1 ม.ย. 59 16:49:45  ประชาสัมพันธ์ การรายงานเวลาเรียนของนักศึกษา
19 ม.ค. 59 13:48:38  ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ในต่างประเทศ
8 ธ.ค. 58 10:48:54  เรียนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมเข้าอบรมและเข้ารับการสอบ TOEIC ลงชื่อด่วนภายใน 9 ธ.ค.(รับ 20 ท่านเท่านั้น)
4 ธ.ค. 58 16:35:20  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และการแข่งขันกีฬาประจำปี 2559
23 พ.ย. 58 16:00:07  การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 56 57 และ 58
13 พ.ย. 58 16:36:12  ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมลงชื่ออบรมเชิงวิชาการ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
25 ส.ค. 58 12:28:33  เรื่อง รายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา /การศึกษาดูงาน
2 พ.ย. 59 16:39:44  แนวปฏิบัติการขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบปลายภาค 1/2559 ของนักศึกษา ภาค กศ.บป.
26 ต.ค. 59 09:15:31  ตารางสอบปลายภาค 1/2559 ของนักศึกษาภาค กศ.บป.
6 ต.ค. 59 16:20:49  เร่งรัดการยื่นเอกสาร แนวปฏิบัติและขั้นตอนการโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดศึกษาทั่วไป ของนศ. ภาค ปกติ ปี59 และ กศ.บป. รุ่นที่47
6 ต.ค. 59 13:57:48  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 2/59 (รหัส 55-54-53-52)
3 ต.ค. 59 11:24:06  แนวปฏิบัติ การขอยกเลิกรายวิชา 1/2559 (รหัส 56 57 58 59)
19 ธ.ค. 58 14:22:43  ตารางสอบกลางภาค 2/58
24 พ.ย. 58 10:23:20  ประกาศสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ รหัสนักศึกษา 56 57 58 กรอกแบบประเมินรายวิชาผู้สอน 1/2558 ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น
17 ส.ค. 58 10:36:38  ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงานประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2 ธ.ค. 59 10:53:45  ขอเชิญการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
2 ธ.ค. 59 10:52:11  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017
24 พ.ย. 59 12:07:45  ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
22 พ.ย. 59 14:18:19  ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
11 พ.ย. 59 09:46:39  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน
8 พ.ย. 59 17:01:45  ขอเชิญประชุมวิชาการเสนองานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
8 พ.ย. 59 16:56:03  ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย
31 ต.ค. 59 13:55:26  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร